Adatkezelési tájékoztató
Dr. Kámán Attila

A Dr. Kámán Attila egyéni vállalkozó – a továbbiakban: adatkezelő – által működtetett fogszakorvosi magánpraxis egyik kiemelt célja, hogy a páciensek elégedettségének és bizalmának növelése érdekében folyamatosan fejlessze az általa kínált fogászati szolgáltatások minőségét, képezze a beszállítóit és a munkatársait az ügyfélközpontú és a fogyasztóbarát működés jegyében szigorúan betartva a működésére vonatkozó európai uniós és nemzetállami rendelkezéseket különös tekintettel a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogforrásokra.

A jelen adatkezelési tájékoztató – a továbbiakban: tájékoztató – célja, hogy egyértelműen és közérthető módon rögzítse az adatkezelő adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó eljárási szabályait, és tájékoztassa az adatkezelő honlapjának látogatóit, az adatkezelővel online (e-mail) módon kapcsolatba lépő felhasználókat, a telefonon és / vagy személyesen időpontot kérő leendő vagy meglévő pácienseket – a továbbiakban együttesen: érintettek – valamint az adatkezelő jelenlegi és leendő üzleti partnereit  arról, hogy az adatkezelő mely adataikat, milyen jogalapon, milyen céllal, meddig és hogyan, milyen biztonsági intézkedések betartása mellett kezeli, illetve, hogy milyen garanciákat nyújt arra, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során az érintetteket, és az üzleti partnereket megillető jogokat és szabadságokat maradéktalanul biztosítsa. A jelen tájékoztató rendelkezéseit a hatályos jogszabályokkal, az adatkezelő által kiadott egyéb tájékoztatókkal, az Európai Unió és a Magyarország Kormánya által a tárgykörre kiadott szabályozó eszközökkel összhangban kell értelmezni.

Az adatkezelő a jelen tájékoztatót a https://www.dental-art-pecs.hu/ honlapon – a továbbiakban: honlap – illetve a 7624 Pécs, Móricz Zsigmond utca 4. sz. alatt, a Hévíz, Vörösmarty utca 100. sz. alatt és a Budapest, Margit krt. 67. sz. alatt található bérelt rendelőkben jól látható, könnyen hozzáférhető helyen közzéteszi, és papír alapon, valamint elektronikus úton írásban is az érintettek és az üzleti partnerek rendelkezésére bocsátja.

1. Az Adatkezelő

Cégnév: Dr. Kámán Attila egyéni vállalkozó (Dental Art – Pécs)

Székhely és levelezési cím: 7627 Pécs, Nagymeszes dűlő 47/b. fsz. 3.

Az adatkezelés helye: 7624 Pécs, Móricz Zsigmond utca 4. / Hévíz, Vörösmarty utca 100. / Budapest, Margit krt. 67.

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 9039048

Kiállító hatóság: Belügyminisztérium / Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár / Okmányfelügyeleti Főosztály

Működési engedély száma: 35-328/1/2004

Kiállító hatóság: Baranya Megyei Kormányhivatal / Pécsi Járási Hivatal / Hatósági Főosztály / Népegészségügyi Osztály

Szakmai felügyeleti szerv: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala (OTH) és a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei a szakfelügyelők mellett

Adószám: 64178271-1-22

Telefonszám: +36 20 384 0524

E-mail cím: kaman@dentalartpecs.hu

Az adatkezelő tagja a Magyar Orvosi Kamarának (MOK), a Magyar Orthodontusok Társaságának (MOT), az Európai Orthodontusok Társaságának, az Európai Aligner Társaságnak és az Eurázsiai Aligner Társaságnak.

2. A szerződött egészségpénztárak, mint adatkezelők

Az adatkezelő szolgáltatási szerződést kötött az alábbi egészségpénztárakkal abból a célból, hogy a szerződött egészségpénztárak tagjai a kezelések díjait az egészségpénztárnál vezetett egészségpénztári számlájuk terhére egyenlíthessék ki. Az adatkezelő az egészségpénztári tagok egészségpénztári azonosító adatait (vezeték- és keresztnév, egészségpénztári azonosító, kedvezményezett hozzátartozó vezeték- és keresztneve, illetve TAJ azonosítója) kizárólag az egészségpénztárral történő elszámolás céljából, szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében kezeli az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. Törvény 16. § (3) bekezdése alapján.

A felsorolt személyes adatok az adatkezelő által kiállított készpénzes számlán megjelennek.

Szerződött egészségpénztárak, mint adatkezelők:

– DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztára (székhely és levelezési cím: H-1051. Budapest, Szent István tér 11., ügyfélszolgálat: H-1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47. Első Csillagszint, e-mail: egeszsegpenztar@danubiushotels.com) – Adatkezelési tájékoztató

– K&H Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely, levelezési cím és ügyfélszolgálat: 1037 Budapest, Montevideo utca 5., telefonszám: +36 1 248 2270, e-mail cím: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu) – Adatkezelési tájékoztató

– MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár ideértve a Dimenzió Tagozatot is (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., központi ügyfélszolgálat: 1134 Dévai utca 23.,  levelezési cím: 1821. Budapest, telefonszám: +36 1 268 7614, e-mail cím: ugyfel@mkbep.hu)Adatkezelési tájékoztató

– Prémium Egészségpénztár (volt AXA és NAVOSZ)(székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139., levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 135-139., telefonszám: +36 1 999 9696, e-mail cím: kapcsolat@premiumpenztarak.hu)Adatkezelési tájékoztató

– Patika Egészségpénztár (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 18., levelezési cím: 1535 Budapest Pf.: 861., telefonszám: +36 1 210 9790, e-mail cím: ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu)Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató

 TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely, levelezési cím és ügyfélszolgálat: 1025 Budapest, Nagybányai út 92., telefonszám: +36 1 463-4603, e-mail cím: egeszsegpenztar@egeszsegpenztar.hu) – Adatkezelési tájékoztató

 OTP Egészségpénztár (székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 4., levelezési cím: 1369 Budapest 5. Pf. 362, telefonszám: +36-1-3666-555, e-mail cím: info@otpep.hu) – Adatkezelési tájékoztató

– Új Pillér Egészségpénztár (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 18., levelezési cím: 1535 Budapest Pf.: 861., telefonszám: +36 1 210 9790, e-mail cím: ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu)Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató

– Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1144 Budapest, Kőszeg u. 26., levelezési cím: 1583 Budapest Pf. 36., telefonszám: +36 1 880 6550, e-mail cím: info@epenztar.hu)Adatvédelmi tájékoztató az Alapszabályban

– Vitamin Egészségpénztár (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 4., levelezési cím: 1301 Budapest, Pf. 32., telefonszám: +36 1 304 2278, e-mail cím: vitaminep@vitaminep.hu)Adatkezelési tájékoztatók

3. Az adatvédelmi tisztviselő

Cégnév: FORTE FEMINA Bt.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatkörével megbízott személy neve: Fazekas Anna, ügyvezető

Székhely és levelezési cím: 7628 Pécs, Hannebeck Frigyes utca 4.

Cégjegyzékszám: 02-06-074639

Nyilvántartja: PécsiTörvényszék Cégbírósága

Adószám: 22970138-1-02

Közösségi adószám: HU22970138

E-mail cím: dpo@dentalartpecs.hu

4. Az adatkezelés célja és jogalapjai

Az adatkezelő célja, hogy az érintettek információs önrendelkezési jogát mindenkor biztosítsa, és szigorúan ügyeljen az érintettek magánszférájának tiszteletben tartására. Erre tekintettel az adatkezelő az érintettek személyes adatait a jelenleg hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban bizalmasan, törvényes eszközökkel és tisztességesen veszi fel, és kezeli. Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének céljairól az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló XLVII. törvény II. fejezetének 4. § (1) bekezdésének a-e) pontjai rendelkeznek részletesen.

Az adatkezelő tekintetében az adatkezelési célok elsődlegesen az alábbiak:

– az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,

– az adatkezelő, mint betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése,

– az érintett egészségi állapotának nyomon követése,

– a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,

– a betegjogok érvényesítése.

4.1       Kapcsolatfelvétel e-mailen és az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül

Az Adatkezelő a hozzá címzett e-mailek fogadása során megismeri a feladó vezeték- és keresztnevét, e-mail címét és adott esetben a telefonszámát is. Ezeket az adatokat az adatkezelő hozzájárulás alapján kezeli azzal a céllal, hogy a feladónak válaszolhasson. Ezen adatok hiányában a kölcsönös kapcsolatfelvételre nem lenne lehetőség. E-mailen történő kapcsolatfelvétel útján az adatkezelő felhívja a feladó figyelmét arra, hogy személyes adatait csak abban az esetben kezelheti, ha a feladó visszaigazolja, hogy a jelen tájékoztató tartalmát megismerte, és elfogadta. Az érintett által megadott adatok az adatkezelő e-mail fiókjába érkeznek, és ott elektronikus úton tárolódnak az e-mail szolgáltató szerverén. Amennyiben az adatkezelő és az érintett között nem alakul ki orvos-páciens kapcsolat, az adatkezelő haladék nélkül törli valamennyi, a kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatot.

A hozzájárulás alapján történő adatkezelés pontos jogalapja: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

4.2       Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

Az érintett az adatkezelővel telefonon is érintkezésbe léphet időpont egyeztetés céljából. Ebben az esetben az Adatkezelő megismeri a hívó fél vezeték- és keresztnevét és a telefonszámát is. Ezeket az adatokat az adatkezelő hozzájárulás alapján kezeli azzal a céllal, hogy a feladót visszahívhassa, és időpontjának esetleges változásáról minél hamarabb értesíthesse. A megadott személyes adatok hiányában a kölcsönös kapcsolatfelvételre nem kerülhet sor. Telefonon történő kapcsolatfelvétel útján az adatkezelő szóban tájékoztatja az érintettet a jelen tájékoztató tartalmáról, illetve felhívja a hívó fél figyelmét arra, hogy személyes adatait csak abban az esetben kezelheti, ha a hívó fél visszaigazolja, hogy a jelen tájékoztató tartalmát megismerte, és elfogadta. Az érintett által megadott adatok az Adatkezelő telefonvonal szolgáltatójának központjába érkeznek, és ott elektronikus úton tárolódnak a telefonvonal szolgáltatójának szerverén.

A hozzájárulás alapján történő adatkezelés pontos jogalapja: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

4.3       Betegfelvétel

A rendelőbe való érkezés után, a kezelések megkezdése előtt kerül sor a betegfelvételre, melynek során az adatkezelő megismeri az érintett vezeték- és keresztnevét, a lakcímét, a születési helyét és idejét, az édesanyja nevét, a TAJ azonosítóját, szükség esetén a fogászati röntgenképét, és egyéb, a száj és a fogak, valamint az érintett általános egészségi állapotára vonatkozó különleges adatokat. Ezeket az adatokat az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli az érintett együttműködési kötelezettsége és jól felfogott egészségügyi érdeke alapján.

A betegfelvétel során történő adatkezelések pontos jogalapjai: A betegfelvételi folyamat során kezdődik meg a páciens egészségügyi dokumentációjának összeállítása az egészségügyről szóló törvény 1997. évi CLIV. törvény 26. § (2) bekezdés a-h) pontjai (a beteg együttműködési kötelezettsége), a 136. § (1)-(2) alapján (dokumentációs kötelezettség), a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 29.§ (4) bekezdése, illetve az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, melyet az Adatkezelő az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1)-(2) bekezdése alapján az adatfelvételtől számított 30 (harminc évig), zárójelentés esetén 50 (ötven) évig köteles megőrizni olvasható formában biztosítva ezzel az adathordozhatóság alapjogát.

Az egészségügyi dokumentációt az adatkezelő papír alapú formában, betegkartonokon rögzíti, melyeket zárható iratszekrényben tart. A zárható iratszekrényhez kizárólag az adatkezelő és az adatkezelő alkalmazottja, illetve a hévízi és a budapesti rendelési helyszíneken kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Az érintett e-mail címét az adatkezelő előzetesen, már a kapcsolatfelvétel során megismerhette, azt kizárólag kapcsolattartás és időpont egyeztetés céljából kezeli hozzájárulás alapján a hozzájárulás visszavonásáig.

A TAJ azonosító bemutatását az adatkezelő abból a célból kéri, hogy jogi kötelezettségét teljesítse, illetve az érintett jogviszonyát a NEAK-tól lekérdezze a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 29.§ (4) bekezdése, illetve az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.

4.4       Vizsgálat

A fogászati vizsgálat során a betegfelvételi folyamat után az adatkezelő a száj és a fogak egészségi állapotának felmérése után diagnózist állít fel, kezelést végez, és beutalót írhat további vizsgálatok elvégzése céljából.

A vizsgálat során történő adatkezelések pontos jogalapjai:

A beutalón az adatkezelő az alábbi adatokat tünteti fel: az érintett neve, születési dátuma, születési helye, édesanyja neve, lakcíme, TAJ azonosítója, a megállapított diagnózis, a kért vizsgálat.

A beutalón feltüntetett személyes adatokat a beutalón elrendelt vizsgálatot elvégző egészségügyi szolgáltató ismerheti meg. A beutaló az egészségügyről szóló törvény 1997. évi CLIV. törvény 26. § (2) bekezdés a-h) pontjai (a beteg együttműködési kötelezettsége), a 136. § (1)-(2) alapján (dokumentációs kötelezettség) az egészségügyi dokumentáció része, megőrzési ideje az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján 30 (harminc), zárójelentés esetében 50 (ötven) év. A beutaló kiadásának tényét az adatkezelő az érintett betegkartonján rögzíti. A beutalót az adatkezelő az érintett részére papír formában adja át.

A beutalón feltüntetett, valamint a diagnózis által tartalmazott személyes és különleges adatokat az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. A jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányában az ellátás nem kezdhető meg. Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a vizsgálatok során keletkező adatok, leletek szintén részét képezik a 4.3 pontban leírt egészségügyi dokumentációnak.

4.5       Fogtechnikai beavatkozás

A diagnózis megállapítása során az adatkezelő orvosi szakmai szempontból indokoltnak láthatja fogtechnikai szolgáltatás igénybevételét annak érdekében, hogy az érintett gyógyulását és egészségének további megőrzését elősegítse.

A fogtechnikai szolgáltatás igénybevétele során történő adatkezelés pontos jogalapjai: A fogtechnikai szolgáltatás során az érintett vezeték- és keresztneve, valamint fogazatának gipszlenyomata továbbításra kerül az adatkezelő által harmadik fél felé az érintett hozzájárulása alapján összhangban az egészségügyről szóló törvény 1997. évi CLIV. törvény 26. § (2) bekezdés a-h) pontjaival (a beteg együttműködési kötelezettsége), az érintett jól felfogott egészségügyi érdekével és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés. a) pontjával. A technikusi csekk (munkalap) papír alapon tárolódik, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (7) bekezdése alapján a kiállítástól számított 5 (öt) évig kizárólag az Adatkezelő által nyitható iratszekrényben.

4.6       Számlázás

Az egyes kezelések díjait az érintettek az adatkezelő által kiállított papíralapú, készpénzes számla alapján egyenlítik ki. A készpénzes számla kiállítására az adatkezelőt törvény kötelezi.

A számlázás során történő adatkezelés pontos jogalapja: A számla kiállítása során az adatkezelő megismeri az érintett vezeték- és keresztnevét, a számlázási címét az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (a számla kötelező elemei) pontja alapján.

Amennyiben a készpénzes számla végösszege az érintett tulajdonában lévő egészségpénztári számla terhére történő elszámolással kerül kiegyenlítésre az adatkezelő kezeli az egészségpénztári tag vezeték- és keresztnevét, tagi azonosítóját, kedvezményezett hozzátartozó esetén a kedvezményezett hozzátartozó nevét és TAJ azonosítóját az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. Törvény 16. § (3) bekezdése. alapján az Egészségpénztárral kötött szerződéséből fakadó kötelezettségek teljesítése érdekében.

A számlázáshoz jogszabály által előírt adattartalom hiányában a számlázási kötelezettség és így a kezelés sem teljesíthető. A számlázáshoz megadott adatok megőrzési ideje megegyezik a számlák jogszabály által előírt megőrzési idejével, mely egyéni vállalkozó esetében tárgyév + 5 (öt) év a kisvállalati adóról szóló a számvitelről szóló 2012. évi CXLVII. törvény 12. § (5) bekezdése.

Egyedi megállapodás alapján az érintett saját kérésére banki átutalással is kiegyenlítheti a fogászati kezelésekről kiállított számlát. Ebben az esetben az adatkezelő, az adatkezelő könyvelője és az adatkezelő pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet birtokába jut az érintett vezeték- és keresztnevének és bankszámlaszámának az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Amennyiben a banki átutalás nem az érintett saját nevében vezetett számláról érkezik, az adatkezelő, az adatkezelő könyvelője és az adatkezelő pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet birtokába jut a banki átutalást kezdeményező természetes személy vezeték- és keresztneve és bankszámlaszáma. Ezeket az adatokat az adatkezelő az érintettel kötött egyedi megállapodás alapján hozzájárulás alapján, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. Az adatkezelő előnyben részesíti azonban, ha az érintett a saját nevében vezetett bankszámláról történő utalással teljesíti fizetési kötelezettségét, és felhívja az érintett figyelmét arra, hogy a számlavezető pénzintézetnél megjelenő személyes adatokat töröltetni nem tudja, azokat legalább addig meg kell őriznie, ameddig a kezelésről kiállított számlát, mely egyéni vállalkozó esetében tárgyév + 5 (öt) év a kisvállalati adóról szóló a számvitelről szóló 2012. évi CXLVII. törvény 12. § (5) bekezdése.

4.7       Szakmai és üzleti partnerek

Üzleti és szakmai kapcsolatai során az adatkezelő jogos érdek alapján, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban kezeli üzleti és szakmai partnereinek személyes adatait úgy, mint: vezeték – és keresztnév és telefonszám. Az évekre visszanyúló üzleti és szakmai kapcsolatos során az üzleti és szakmai partnerek már meggyőződhettek arról, hogy személyes adataikat az adatkezelő a hatályos jogszabályokkal összhangban tisztességesen veszi fel, és kezeli.

Az üzleti és szakmai partnerekre vonatkozó adatkezelés előtt az adatkezelő érdekmérlegelési tesztet készít, melynek tartalmába az üzleti és szakmai partner bármikor betekinthet. Az üzleti és szakmai partnerek személyes adatait az adatkezelő az üzleti kapcsolat fennállásáig vagy a törlésre irányuló kérelem kézhezvételéig kezeli.

4.8       Sütik („Cookies”)

A süti (angolul: cookie) betűből és számokból álló információcsomag, melyet a honlapok általában a felhasználó böngészőjének küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az adatkezelő a látogatókról. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a honlap látogatójának eszköze tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a honlap látogatójának eszközén. A felhasználók megtilthatnak minden, a sütikkel kapcsolatos tevékenységet, és törölhetik a korábbi látogatásaik során elhelyezett adatfájlokat. Ennek módjáról a felhasználó böngészője ad útmutatást az alábbiak szerint.

Cookie-k és webhelyadatok kezelése:

– Chrome-ban,

– Firefox-ban,

– Internet Exlporerben,

– Edge-ben,

– a böngészési adatok automatikus törlése.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az adatkezelő a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics nevű látogatáselemző szoftvere automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a látogató személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyez el a látogató számítógépén. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést kap a felhasználó, amikor először az oldalra látogat, és az adatkezelő a jóváhagyását kéri ehhez.

Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, az információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ide kattintva kaphatnak bővebb információt a felhasználók. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban.

A honlap által alkalmazott sütiket részletesen az alábbi tájékoztató foglalja össze.

5. A hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul az adatkezelő adatkezelése (a fentiek értelmében) a következő műveleteknél: – a telefonon, illetve az e-mail útján történő kapcsolatfelvétel, – a fogtechnikai szolgáltatás igénybevétele, – a kezelés díjának banki átutalással történő kiegyenlítése, – a látogatottsági statisztika készítése. Az érintett által adott hozzájárulás bármikor visszavonható ugyanolyan egyszerűen, ahogyan a hozzájárulás megadása történt.

Minden egyéb adatkezelési művelet esetében az adatkezelő kéri az érintettet, hogy egy rövid, a dpo@dentalartpecs.hu e-mail címre küldött üzenetben kérje adatai törlését. Az adatkezelő mérlegeli, hogy a kért személyes adatot törölheti-e, és döntéséről az érintettet írásban értesíti. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

6. A szerződés teljesítése és a jogi kötelezettség

Az adatkezelőt jogszabály kötelezi arra, hogy a betegfelvétel és a kezelés során a páciens személyazonosító adatait, valamint különleges adatait, a gyógykezelésével kapcsolatos adatait egészségügyi dokumentáció formájában dokumentálja, és az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 (harminc), zárójelentés esetében 50 (ötven) évig megőrizze.

A betegfelvételi folyamat során kezdődik meg a páciens egészségügyi dokumentációjának összeállítása az egészségügyről szóló törvény 1997. évi CLIV. törvény 26. § (2) bekezdés a-h) pontjai (a beteg együttműködési kötelezettsége), a 136. § (1)-(2) alapján (dokumentációs kötelezettség), a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 29.§ (4) bekezdése, illetve az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, melyet az adatkezelő az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1)-(2) bekezdése alapján az adatfelvételtől számított 30 (harminc évig), zárójelentés esetén 50 (ötven) évig köteles megőrizni olvasható formában biztosítva ezzel az adathordozhatóság alapjogát.

A TAJ azonosító bemutatását az Adatkezelő abból a célból kéri, hogy jogi kötelezettségét teljesítse, illetve az Érintett jogviszonyát a NEAK-tól lekérdezze a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 29.§ (4) bekezdése, illetve az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján. Az adatkezelőt jogszabály kötelezi a szolgáltatásról szóló, meghatározott adattartalmú számla kiállítására az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § e) (a számla kötelező elemei), a kisvállalati adóról szóló a számvitelről szóló 2012. évi CXLVII. törvény 12. § (5) bekezdése alapján, így  a számlázási adatok kezelése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettség.

Amennyiben az adatkezelő a jogszabályban előírt adatokat nem kapja meg az érintettől, a vállalt szolgáltatást nem tudja teljesíteni. Az adatkezelő az érintett személyes és különleges adatait biztosítási esemény bekövetkezésekor az adatkezelő szakmai felelősségbiztosítójával kötött szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítése érdekében is kezeli az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

7. A jogos érdek

Az adatkezelő az üzleti partnerek  vezetőinek vagy kapcsolattartóinak vezeték- és keresztnevét és telefonszámát jogos érdek alapján kezeli összhangban az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával. Üzleti partnernek azon természetes személyt tekinti az Adatkezelő, aki egyéni vállalkozóként vagy egy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság kapcsolattartója, és akikkel egy munkafolyamat során együtt dolgozik (például: fogtechnikus, programozó, személyi asszisztens).

A jelen pontban felsorolt személyes adatokat hosszú évekre visszanyúló, korábbi üzleti levelezések és találkozások során az adatkezelő közvetlenül az érintettektől jutott hozzá. Az érintettek a személyes adatok a bizalmas kezelésről már meggyőződhettek az évekre visszanyúló üzleti kapcsolat során.

Ennek ellenére, az adatkezelő elvégezte a személyes adatok jogszerű kezeléséhez nélkülözhetetlen érdekmérlegelési tesztet, melynek tartalmát igény szerint az érintettek rendelkezésére bocsátja. A tiltakozáshoz való jogot az adatkezelő minden érintett számára biztosítja.

8. Az adatok tárolásának időtartama

– A kapcsolatfelvétel során megadott adatok (vezeték- és keresztnév, telefonszám, email cím) – Az orvos-páciens kapcsolat kialakulásáig (a kapcsolat felvételi adatok az egészségügyi dokumentáció részévé válnak).

– Számlázási név és cím – A jogszabályban előírt ideig (egyéni vállalkozók esetében tárgyév + 5 (öt) év).

– Beutaló – A jogszabályban előírt ideig 5 (öt) év.

– Az üzleti partnerek adatai (vezeték- és keresztnév, telefonszám) – Az üzleti kapcsolat fennállása alatt, illetve az annak megszűnését követő 5 (öt) évig.

– A honlapról érkező sütik – A sütik érvényességi idejéig, illetve amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből ezeket a sütiket (GA látogatottsági statisztika – 26 hónap).

– Egészségügyi dokumentáció – A jogszabályban meghatározott személyazonosító adatok (vezeték- és keresztnév, születési hely és idő, édesanyja neve, lakcíme, TAJ azonosítója), valamint – a kórelőzmény, a kórtörténet, az első vizsgálat eredménye, a diagnózis és a gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredmények, – a vizsgálatok elvégzésének időpontja, az ellátást indokoló betegség megnevezése, a kialakulásának alapjául szolgáló betegség, a kísérőbetegségek és szövődmények, egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve – a kockázati tényezők megnevezése, az elvégzett beavatkozások idejét és azok eredménye, a gyógyszeres és egyéb terápia, annak eredménye, a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatok, – a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevét és a bejegyzés időpontja, a betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának rögzítése, a beleegyezés, illetve visszautasítás ténye, valamint ezek időpontja, illetve minden olyan egyéb adat és tény, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet, az adatfelvételtől számított 30 (harminc) évig, zárójelentés esetén 50 (ötven) évig. Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 (tíz) évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 (harminc) évig kell megőrizni.

9. A címzettek köre

Az adatkezelő az egyes feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe. Lényeges, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében nem pusztán az adatkezelőt, de az adatfeldolgozókat is kötelezi az orvosi titoktartás, mely alól az adatkezelő csak meghatározott esetekben mentesülhet (1997. évi XLVII. törvény 7. § (1)-(2) bekezdés).

Szerződött egészségpénztárak, mint adatkezelők:

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztára (székhely és levelezési cím: H-1051. Budapest, Szent István tér 11., ügyfélszolgálat: H-1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47. Első Csillagszint, e-mail: egeszsegpenztar@danubiushotels.com) – Adatkezelési tájékoztató

K&H Medicina Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely, levelezési cím és ügyfélszolgálat: 1037 Budapest, Montevideo utca 5., telefonszám: +36 1 248 2270, e-mail cím: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu) – Adatkezelési tájékoztató

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár ideértve a Dimenzió Tagozatot is (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., központi ügyfélszolgálat: 1134 Dévai utca 23.,  levelezési cím: 1821. Budapest, telefonszám: +36 1 268 7614, e-mail cím: ugyfel@mkbep.hu)Adatkezelési tájékoztató

Prémium Egészségpénztár (volt AXA és NAVOSZ)(székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139., levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 135-139., telefonszám: +36 1 999 9696, e-mail cím: kapcsolat@premiumpenztarak.hu)Adatkezelési tájékoztató

Patika Egészségpénztár (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 18., levelezési cím: 1535 Budapest Pf.: 861., telefonszám: +36 1 210 9790, e-mail cím: ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu)Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató

TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely, levelezési cím és ügyfélszolgálat: 1025 Budapest, Nagybányai út 92., telefonszám: +36 1 463-4603, e-mail cím: egeszsegpenztar@egeszsegpenztar.hu) – Adatkezelési tájékoztató

OTP Egészségpénztár (székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 4., levelezési cím: 1369 Budapest 5. Pf. 362, telefonszám: +36-1-3666-555, e-mail cím: info@otpep.hu) – Adatkezelési tájékoztató

Új Pillér Egészségpénztár (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 18., levelezési cím: 1535 Budapest Pf.: 861., telefonszám: +36 1 210 9790, e-mail cím: ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu)Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1144 Budapest, Kőszeg u. 26., levelezési cím: 1583 Budapest Pf. 36., telefonszám: +36 1 880 6550, e-mail cím: info@epenztar.hu)Adatvédelmi tájékoztató az Alapszabályban

Vitamin Egészségpénztár (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 4., levelezési cím: 1301 Budapest, Pf. 32., telefonszám: +36 1 304 2278, e-mail cím: vitaminep@vitaminep.hu)Adatkezelési tájékoztatók

Felelősségbiztosító: Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., telefonszám: +36 (1) 421-1-421, az ügyfélszolgálat elérhetőségei) – Egy jövőbeli biztosítási eseményhez kapcsolódó valamennyi, a felelősségbiztosító által kért személyes és különleges adat. – Adatvédelmi Tájékoztató

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., telefonszám: +36 (1) 473-5000, az ügyfélszolgálat elérhetőségei) – Átutalásos fizetés esetén annak a természetes személynek a neve és a bankszámlaszáma, akinek a bankszámlájáról az átutalás történik. – Adatvédelmi politika Tárhelyszolgáltató: Web-Server Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Pásti út 2. I/5., e-mail cím: info@webserver.hu, telefonszám: +36 52 541 346) – Hozzáférés a Honlap teljes tartalmához, saját domaines e-mail fogadása és továbbítása. – Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi tisztviselő: FORTE FEMINA Bt. (székhely: 7628 Pécs, Hannebeck Frigyes utca 4., e-mail cím: info@angyalvilag.hu, telefonszám: + 36 30 9 413 167, kapcsolattartó: Fazekas Anna, ügyvezető) – A dpo@dentalartpecs.hu e-mail címre érkező e-mailek fogadása és megválaszolása.

E-mailek fogadás és küldése: Gmail – Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) – Adatkezelési tájékoztató

Fogtechnikus szolgáltatás: Sántáné Bayer Krisztina (székhely: 7668 Keszü, Árpád fejedelem útja 17. telefonszám: +36 72 712 104) – Hozzáférés az érintett vezeték- és keresztnevéhez és fogazatának gipszlenyomatához.

Fogászati szakasszisztens: Hozzáférés a fogászati praxisban keletkező valamennyi dokumentumhoz, egészségügyi dokumentációhoz a munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítésének szükséges mértékéig és idejéig.

Könyvelés: Szaksz Margit – Hozzáférés a számlázási névhez és számlázási címhez, a kiállított számlákhoz, egészségpénztári elszámolás esetén a pénztártag nevéhez, pénztári tagi azonosítójához, a kedvezményezett hozzátartozó nevéhez és TAJ azonosítójához.

Címzettnek és adatfeldolgozónak minősül továbbá az érintett számára minden olyan szakellátást biztosító szakorvos (például: radiológus, parodontológus, szájsebész, implantológus, illetve háziorvos) és gyógyszertár, melyek kompetenciája nem tartozik az adatkezelő szolgáltatási körébe, és amely személyek köre előre nem pontosan meghatározható. Ezért ezek a további adatfeldolgozók a jelen tájékoztatóban nem szerepelnek.

Az az érintett, akinek ellátása céljából, kérésére személyes és különleges adatai ezen adatfeldolgozók számára továbbításra kerülnek, a további adatfeldolgozó saját egyedi betegtájékoztatójában és adatkezelési tájékoztatójában kap pontos tájékoztatást az adott adatfeldolgozó adatkezelési gyakorlatáról és eljárásairól.

10. Adattovábbítás harmadik országba

Adattovábbítás kizárólag az Amerikai Egyesült Államokba történik. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) is betart.

11. Az érintettek egyes jogai

A tájékoztatáshoz való jog: Az érintettek bármikor kérhetik az adatkezelőt, hogy személyes adataik kezeléséről, valamint az adathordozhatóság jogáról adjon tájékoztatást, illetve bármikor kérhetik személyes adataikhoz való hozzáférést, azok módosítását, helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintettek e jogaikat az adatkezelő jelen tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségein gyakorolhatják szóban vagy írásban. Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a szóbeli tájékoztatás feltétele a személyazonosságának igazolása.

A hozzáférési jog: Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy az adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, általa kezelt adatok kategóriáiról, azok forrásáról, címzettjeiről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg.

Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat géppel olvasható formában megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, illetve az adatok egy másik adatkezelésre jogosultnak való közvetlen megküldését kérje.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adat helyesbítését, vagy kiegészítését kérni. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A törléshez / Az elfeledtetéshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje: – a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, – az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, – az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, – a személyes adatokat jogellenesen kezelték, – a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, – a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett nem kezdeményezheti az adatok törlését, ha az adatkezelés szükséges: – a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, – a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, – népegészségügy területét érintő közérdek alapján, – közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az adat törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy –  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Törlési kérelem (adatkezelési hozzájárulás visszavonása) esetén az adatkezelő által kezelt adatok a kérelem kézhezvételének időpontjától kezdődően nem kezelhetőek. Az elfeledtetés iránti kérelem esetében az adatkezelő valamennyi, a kérelem kézhezvételét megelőzően jogszerűen kezelt adatok bevonásával történő kapcsolatot, az érintettről kialakított profilt és automatikus döntést köteles törölni a rendszerből.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül, az adatkezelő törlés helyett az érintett ilyen irányú kérelmére korlátozza az adatkezelést: – az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, – az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását, – az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy – az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag tárolhatja, azok kezelésére az érintett hozzájárulásával, vagy jogi érdek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből jogosult.

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Az érintett a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése esetén is jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

12. Panaszkezelés

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel és gondossággal kezeli.

Amennyiben az érintett úgy tapasztalja, hogy az adatkezelő nem tett meg minden tőle elvárható intézkedést az érintett személyes adatai védelmében, kérdését, észrevételét eljuttathatja a dpo@dentalartpecs.hu e-mail címre.

Az érintett a területileg illetékes betegjogi képviselőhöz is fordulhat panaszával. A betegjogi képviselő az Integrált Jogi Szolgálat munkatársa, az adatkezelőtől független személy.

A betegjogi képviselő elérhetőségei:

Baranya megye (Pécs): Dr. Szendy Erzsébet (levelezési cím: 7624 Pécs, Ferencesek utca 22., telefonszám: +36 20 489 9533, e-mail cím: erzsebet.szendy@ijb.emmi.gov.hu)

Zala megye (Hévíz): Dr. Dóczi Zsuzsanna (telefonszám: +36 20 489 9567, e-mail cím: zsuzsanna.doczi@ijb.emmi.gov.hu)

Budapest, II. kerület: Dr. Szedresi Alexandra (telefonszám: +36 20 489 9504, e-mail cím: alexandra.szedresi@ijb.emmi.gov.hu)

Amennyiben az adatkezelő az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket polgári per keretében. A per elbírálása a területileg illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az érintettek a személyes adataikkal kapcsolatos panaszokkal, kérdésekkel és észrevételekkel az illetékes felügyeleti szervhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (ügyfélszolgálat címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email:  ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu).

13. Automatizált döntéshozatal

Az adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

14. Biztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik megfelelő biztonsági intézkedésekkel arról, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megvédje többek között a jogosulatlan hozzáférés, a téves nyilvánosságra hozatal vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen. Az adatkezelő rendelési helyszínein található számítógépre jelszó megadása után lehet belépni a felhasználói fiókba, melyet az ESET Internet Security véd a vírusoktól.

Az adatkezelő által telefonkészülék ujjlenyomatos védelemmel rendelkezik, a papír alapon rögzített dokumentumok zárható iratszekrényben találhatóak, melyhez a pécsi rendelési helyszínen kizárólag az adatkezelő és alkalmazottja, a hévízi és a budapesti helyszínen az adatkezelő fér hozzá. Valamennyi rendelési helyszínen működik a távfelügyeleti szolgálat. Az adatkezelő a freemail fiókját jelszavas védelemmel látta el.

A honlapot az adatkezelő védi az illetéktelen feltörés ellen, és a Honlapon SSL titkosítást alkalmaz. A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során az adatkezelő figyelembe vette a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

15. Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt az Adatkezelőnek módosítania kell a tartalmat, illetve ha az adatkezelő tevékenységi köre és az általa alkalmazott marketing eszközök megváltoznak, az adatkezelő elvégzi a felülvizsgálatot.

Amennyiben le szeretné tölteni az adatkezelési tájékoztatót .pdf formátumban, kérjük, kattintson ide: Adatkezelési Tájékoztató 2018.05.25-től – Dr. Kámán Attila