Jogszabályok

Irányadó jogszabályok:

– Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT vonatkozású szöveg)

– 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

– 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

– 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

– 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

– 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

– 43/1999 (III.3.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

– 217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

– 284/1997 (XII.23.) Kormányrendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

– 48/1997 (XII.17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról

– 71/2011 (XII.23.) NEFMI rendelet a fogászati ellátás tevékenységi  kódlistájának alkalmazásáról

– 4/2000 (II.25.) EÜM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

– 9/1993 (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

– 60/2003 (XI.04.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

– 47/2004 (V.16.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

Az egyes jogszabályok hatályos szövege a Nemzeti Jogszabálytárban ingyenesen hozzáférhető.

Fontos tudnivalók:

A betegek fogadása mind a fogászati kezeléseken, mind a fogszabályozáson előzetes időpontegyeztetés alapján történik.

Szakmai felügyeleti szerv: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala (OTH) és a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei a szakfelügyelők mellett.

Betegjogi képviselő (Pécs): Dr. Szendy Erzsébet (levelezési cím: 7624 Pécs, Ferencesek utca 22., telefonszám: +36 20 489 9533, e-mail cím: erzsebet.szendy@ijb.emmi.gov.hu)

Betegjogi képviselő (Hévíz): Dr. Dóczi Zsuzsanna (telefonszám: +36 20 489 9567, e-mail cím: zsuzsanna.doczi@ijb.emmi.gov.hu)

Betegjogi képviselő (Budapest): Dr. Szedresi Alexandra (telefonszám: +36 20 489 9504, e-mail cím: alexandra.szedresi@ijb.emmi.gov.hu)

Fogászati ügyelet: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika (rendelési idő: csak hétvégén és ünnepnapokon 07:00-17:00 óráig, telephely címe: 7621 Pécs, Dischka Győző utca 5., telefonszám: +36 72 501 500 – 37435 sz. mellék)

Állandó gyógyszertári ügyelet: 7622 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 8. (telefonszám: 72/516-760)